I den globaliserade och digitaliserade värld som vi idag lever i är tillgången till krediter större än någonsin. I samband med detta ökar risken att konsumenter tar större lån än deras ekonomi tillåter. Oftast läggs inte lånen om på ett sätt som är i konsumentens intresse och kan därför innebära stora risker på grund av okunskap. Banker som ger bolån ser oftast till att hushållen har goda marginaler. Det finns dock hushåll som är sårbara för störningar i privatekonomin eller samhällsekonomin och det kan leda till betydande konsekvenser.

Det finansiella systemets grundfunktioner är att omvandla sparande till finansiering. Pengar som hushåll eller företag inte använder kan medverka till att finansiera konsumtion eller investeringar. Krediter har dock en god och ond sida. Den goda sidan innebär en möjlighet att finansiera dina drömmar som en bostad, bil eller studier. Den onda sidan är risken för konsumenter och hushåll som saknar tillräckliga marginaler. Den stora risken innebär att konsumenter beviljas lån som är för stora eller för kostsamma i förhållande till sin återbetalningsförmåga.

Konsumentkrediter

Konsumentkrediter är ett samlingsnamn för de krediter som ges till konsumenter. Enligt statistiken delar vi in krediterna i tre kategorier efter ändamål som bolån, konsumtionslån och övriga lån.

Hushållens skuldkvotBolån
Lån som ges med bostad som säkerhet.

Konsumtionslån
Lån utan säkerhet (sms lån), lån med borgen, betalkortsfordringar och kontokortskrediter.

Övriga lån
Lån som har annan säkerhet än bostad.

Bolånen står för den större delen av hushållens skulder. Det senaste året har tillväxttakten dämpats en aning och ökat för konsumtionslån. Eftersom bolån säljs till konsumenter på ett väsentligt annorlunda sätt i jämförelse med konsumtionslån bedömer finansinspektionen att konsumentrisken i den här typen av lån är högre. Det är betydligt färre personer som tar konsumtionslån.

Konsumtionslån

I detta avsnittet diskuteras framför allt lån utan säkerhet, så kallade blancolån. Lån utan säkerhet varierar i storlek men kan uppgå till 500 000 kr enligt Finansinspektionen.

Det finns två olika typer av institut som ger konsumtions lån. Kreditinstitut och konsumentkreditinstitut (ibland benämnda snabblån företag) ger betydligt mindre summor lån. Den genomsnittliga storleken på beviljande lån från konsumentkreditinstitut under fjärde kvartalet var cirka 8 200 kronor enligt en rapport från Finansinspektionen. Det är enbart 3 procent av alla konsumtions lån som utgörs av dessa snabblångivare. Denna procentsats baseras på de företag som i dagsläget har tillstånd som konsumentkreditinstitut. Resterande 97 procent utgörs av Kreditinstitut som ger ut högre lån om upp till 500 000 kr.

Konsumtionslånen ökar mycket snabbare än bolån skriver Svenska dagbladet. I juni nådde konsumtionslånen en årlig tillväxttakt på 9.4 procent, vilket är den högsta sedan 2008 enligt data från Statistiska centralbyrån. Samtidigt har bostadslånens tillväxttakt stabiliserats kring 7–8 procent de senaste månaderna rapporterar Dagens industri.

Varför ser vi en ökande trend för konsumtionslån?

  • Eftersom tillgängligheten av konsumtionslån ökar finns en risk att fler skuldsätter sig mer än vad den ekonomiska situationen tillåter.
  • Bristande kunskap om räntor, avgifter och risker bidrar också till att konsumtionslånen ökar.
  • Kreditprövningar och andra strategier som förlängning av lån/kreditkonton som kreditgivare utövar kan också påverka att konsumtionslånen ökar.
  • En ytterligare förklaring till varför skuldsättningen ökar är sociala normer och attityder till belåning. Ny forskning visar att många har en negativ inställning till skuldsättning och att det påverkar lånebeteenden. Parallellt pekar forskare på att sociala normer om skuldsättning som något negativt avtar i takt med att skuldsättningen ökar.
  • Eftersom kreditgränsen för bolån har minskat då amorteringskraven ändrades 2016 befarar ekonomer att  krediter till kontantinsatser ligger bakom ökningen av konsumtionslån enligt Dagens industri.

Utlåningstillväxt

– ”Jag har svårt att tro att övrig konsumtionskredit, som resande och möbelinköp, kan förklara en nästan tvåsiffrig ökningstakt”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till Dagens industri.

Att finansiera sin kontantinsats genom ett blancolån innebär en stor privatekonomisk risk.

– ”Då är det bättre att köpa en lite billigare bostad, lite längre från stan och med lite färre kvadratmeter”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB till Dagens industri.

Vad är riskerna med konsumtionslån?

Eftersom tillgängligheten för konsumtionslån ökar, stiger även risken att fler konsumenter skuldsätter sig mer än vad deras ekonomiska situation medger. Istället för att tänka på vad som är bäst för konsumenten kan långivaren utforma sin försäljning på ett sätt som skapar en risk för konsumenten.

Kartläggningen gällande konsumtionslån visar att konsumenter i hög utsträckning säger upp sitt lån i förtid för att istället ta ett större lån med längre löptid. Detta gör kunder istället för att betala tillbaka sitt lån. År 2015 var den faktiska löptiden för avslutade lån under samma tid drygt två år enligt SCB.

Annuitetslån

Den vanligaste låneformen för konsumtionslån är annuitetslån (se bild). Annuitetslån är mer lönsamt för långivaren i början av lånets löptid. Om konsumenten lägger om sitt lån blir det långivaren som gynnas av det igen då räntan är högre i början av lånetiden.

Tillsyn av FI och Konsumentverket

Tack vare Finansinspektionen och Konsumentverket har vi en reglerad marknad som ser till att konsumenterna är skyddade. Konsumentskyddet på kreditmarknaden är reglerna om kreditprövning och god kreditgivningssed. Principen är att företag enbart får låna ut pengar om konsumenten bedöms ha förmåga att betala tillbaka lånet och klara av de kostnader som lånet innebär.

/Enkla Lån